สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)

#พาสปอร์ต #สำนักงานหนังสือเดินทาง #ทำหนังสือเดินทาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)

#ทำใบขับขี่ #ทะเบียนรถ #ต่อภาษีรถ

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

#อำเภอ #อำเภอเมือง #อำเภอใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

#เสียภาษีรถยนต์ #เสียภาษีรถมอเตอร์ไซค์ #เลื่อนล้อต่อภาษี

งานบัตรประจำตัวประชาชน สํานักทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่)

#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ

สำนักงานประกันสังคม

#สปส. #ประกันตน #ประกันสังคม

MRID Express จุดบริการทำบัตรประชาชน (แขวงเม็งราย)

#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 (สปสช.)

#สปสช #หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง

เทศบาลนครเชียงใหม่

#ทำบัตรประชาชน #บริการด้านทะเบียนราษฎรม #แจ้งเกิด

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานแขวงศรีวิชัย

#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

#สำนักงานสวัสดิภาพครู #ช.พ.ค. #ช.พ.ส.

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (เสมียนตรา)

#การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ #ที่ทำการปกครอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

#ที่ดินเชียงใหม่ #สำนักงานที่ดิน

สำนักงานแขวงเม็งราย

#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

สำนักงาน คุมประพฤติภาค 5

#ศูนย์ควบคุมความประพฤติ #สคป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

#ธนารักษ์ #เหรียญกษาปณ์ #แลกเหรียญเหรียญกษาปณ์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เชียงใหม่

#สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ศูนย์ดำรงธรรม

#ร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ศูนย์ดำรงธรรม

เทศบาลตำบลหนองหอย

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่

#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

อาคารหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

#อาคารหอประชุม #อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ทัณฑสถานหญิงกลาง เชียงใหม่

#เรือนจำกลางเชียงใหม่ #เรือนจำหญิง #ทัณฑสถานหญิง

เทศบาลตำบลป่าแดด

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานแขวงกาวิละ

#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

เทศบาลตำบลสุเทพ

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานแขวงนครพิงค์

#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

#ธนาคาร #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ธนาคารภาคเหนือ

สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)

#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

#บังคับคดี #กรมบังคับคดี

คปภ. ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

#ศปภ. #สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #อนุญาโตตุลาการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

#สรรพากร #คืนเงินภาษี #ภาษี

ศาลแขวง ศาลเยาวชน (ศาลเด็ก)

#ศาลแขวง #ศาลเด็ก #ศาลเยาวชน

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์

#รับรองเอกสารสัญชาติและนิติกรณ์

สำนักงานอัยการ เขต 5

#สำนักงานอัยการ

สถานธนานุบาล (เทศบาลตำบลช้างเผือก)

#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ

เทศบาลตำบลท่าศาลา

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่

#สำนักงานวัฒนธรรม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่

#เงินฝากออมทรัพย์ #สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

#สำนักงานสาธารณสุข #สสจ. #สาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

#ศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ #สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต #สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

#สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ #สำนักงานสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบล ฟ้าฮ่าม

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

#จดทะเบียนสหกรณ์ #สินเชื่อ #ปรึกษาธุรกิจ

สำนักงานยุติธรรม เชียงใหม่

#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต

ศูนย์กรมอุตนิยมวิทยาภาคเหนือ

#อุตนิยมวิทยา #พยากรณ์อากาศ