#
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
#อำเภอ #อำเภอเมือง #อำเภอใหม่
#
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)
#เสียภาษีรถยนต์ #เสียภาษีรถมอเตอร์ไซค์ #เลื่อนล้อต่อภาษี
#
สำนักงานประกันสังคม
#สปส. #ประกันตน #ประกันสังคม
#
งานบัตรประจำตัวประชาชน สํานักทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่)
#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ
#
MRID Express จุดบริการทำบัตรประชาชน (แขวงเม็งราย)
#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ
#
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 (สปสช.)
#สปสช #หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง
#
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#
เทศบาลนครเชียงใหม่
#ทำบัตรประชาชน #บริการด้านทะเบียนราษฎรม #แจ้งเกิด
#
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
สำนักงานแขวงศรีวิชัย
#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน
#
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (เสมียนตรา)
#การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ #ที่ทำการปกครอง
#
สำนักงาน คุมประพฤติภาค 5
#ศูนย์ควบคุมความประพฤติ #สคป
#
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เชียงใหม่
#สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
#
สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
#สำนักงานสวัสดิภาพครู #ช.พ.ค. #ช.พ.ส.
#
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
#ที่ดินเชียงใหม่ #สำนักงานที่ดิน
#
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
#ธนารักษ์ #เหรียญกษาปณ์ #แลกเหรียญเหรียญกษาปณ์
#
สำนักงานแขวงเม็งราย
#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน
#
ศูนย์ดำรงธรรม
#ร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ศูนย์ดำรงธรรม
#
อาคารหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
#อาคารหอประชุม #อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
#
เทศบาลตำบลหนองหอย
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
ทัณฑสถานหญิงกลาง เชียงใหม่
#เรือนจำกลางเชียงใหม่ #เรือนจำหญิง #ทัณฑสถานหญิง
#
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่
#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
#
สำนักงานแขวงกาวิละ
#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน
#
สำนักงานแขวงนครพิงค์
#แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน
#
เทศบาลตำบลป่าแดด
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
เทศบาลตำบลสุเทพ
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
คปภ. ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
#ศปภ. #สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #อนุญาโตตุลาการ
#
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
#สรรพากร #คืนเงินภาษี #ภาษี
#
สำนักงานอัยการ เขต 5
#สำนักงานอัยการ
#
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
#ธนาคาร #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ธนาคารภาคเหนือ
#
ศาลแขวง ศาลเยาวชน (ศาลเด็ก)
#ศาลแขวง #ศาลเด็ก #ศาลเยาวชน
#
สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์
#รับรองเอกสารสัญชาติและนิติกรณ์
#
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
#ศูนย์ควบคุมโรคเชียงใหม่ #สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต #สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
#
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
เทศบาลตำบลท่าศาลา
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
สถานธนานุบาล (เทศบาลตำบลช้างเผือก)
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
#สำนักงานสาธารณสุข #สสจ. #สาธารณสุข
#
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่
#เงินฝากออมทรัพย์ #สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
#
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
#จดทะเบียนสหกรณ์ #สินเชื่อ #ปรึกษาธุรกิจ
#
สำนักงานยุติธรรม เชียงใหม่
#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม
#
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5
#สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา
#
เทศบาลตำบล ฟ้าฮ่าม
#เทศบาล #เทศบาลตำบล #อบต
#
ศูนย์กรมอุตนิยมวิทยาภาคเหนือ
#อุตนิยมวิทยา #พยากรณ์อากาศ
#
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
#สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ #สำนักงานสิ่งแวดล้อม