สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 (สปสช.)
 • อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถนนมหิดล [1141] ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 1330 ,053-285-255 ,053-285-256 ,053-285-257
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://chiangmai.nhso.go.th/...
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 (สปสช.)
 • #สปสช #หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง #30บาทรักษาทุกโรค
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7800560, 98.9768130   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการ เบอร์โทร / ลิงค์
  CALL CENTER (24 ชั่วโมง)
  1330
  TEL.เชียงใหม่
  053-285-355
  FAX 053-285-364
  Website nhso.go.th
  Facebook NHSO.Thailand
  *ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพeservices.nhso.go.th
  LINE GROUPDC-user_R1
  บริการข้อมูล คำแนะนำและบริการ

  nhso.go.th/frontend

  แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ Download
  TEL เบอร์โทรเจ้าหน้าที่
  บริการออนไลน์nhso.go.th
  ขอ USER / Password ผ่าน ONLINE(สปสช. เขต 1 เชียงใหม่)chiangmai2.nhso.go.th
  อีบุ๊คเอกสาร หลักประกันสุขภาพที่ควรรู้
  ebook.dreamnolimit.com

  พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระทำได้ และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกำกับดูแลซึ่งจะดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบันระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนกัน จึงสมควรนำระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในภาพรวมในด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ้ำซ้อนดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้กิจกรรม