สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)

ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า


ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
- ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย

เงินต้นดอกเบี้ยร้อยละ
ไม่เกิน 500 บาท 0.75 ต่อเดือน
ไม่เกิน 3,000 บาท1.00 ต่อเดือน
ไม่เกิน 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วง
2,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน/
ส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

วันหยุด

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.00 น.- 16.00 น.)
หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท

REF เทศบาลนครเชียงใหม่ (cmcity.go.th)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่