#
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
#ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง
#
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอสมุดมช #หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์สารสนเทศ
#
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
#หอจดหมายเหตุ #ค้นคว้าหาความรู้ #ข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
#
ทีซีดีซี TCDC เชียงใหม่
#ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ #ห้องสมุด #หนังสือ
#
ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
#ห้องสมุด #ห้องนั่งอ่านหนังสือ #ประวัติศาสตร์ล้านนา
#
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
#หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก #บริการฐานข้อมูลคลังเอกสารดิจิทัล #ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
#
ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง
#ห้องสมุดประชาชน