ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

#ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอสมุดมช #หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์สารสนเทศ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

#หอจดหมายเหตุ #ค้นคว้าหาความรู้ #ข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ

ทีซีดีซี TCDC เชียงใหม่

#ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ #ห้องสมุด #หนังสือ

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

#ห้องสมุด #ห้องนั่งอ่านหนังสือ #ประวัติศาสตร์ล้านนา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก

#หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก #บริการฐานข้อมูลคลังเอกสารดิจิทัล #ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง

#ห้องสมุดประชาชน

  ห้องสมุดประชาชน สาขากาดสวนแก้ว

#ห้องสมุด #อ่านหนังสือ

ห้องสมุดประชาชน แม่วาง

#ห้องสมุด #ห้องอ่านหนังสือ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

#ห้องสมุด #อ่านหนังสือ

ห้องสมุดประชาชน อำเภอดอยเต่า

#ห้องสมุด #ห้องอ่านหนังสือ #ห้องสมุดสาธารณะ

สำนักงาน กศน. (อำเภอเวียงแหง)

#โรงเรียน #กศน #การศึกษานอกโรงเรียน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอฮอด

#ห้องสมุด #ห้องอ่านหนังสือ #ห้องสมุดสาธารณะ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ

#ห้องสมุด #ห้องอ่านหนังสือ #ห้องสมุดสาธารณะ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แจ่ม

#ห้องสมุด #ห้องอ่านหนังสือ #ห้องสมุดสาธารณะ

ห้องสมุดสารภี

#ห้องสมุด #อ่านหนังสือ