วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

#หลักสูตรระยะสั้น #วิชาเพ้นท์เล็บ #เรียนตัดผมชาย

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

#วิทยาลัยนาฏศิลป์ #วิทยาลัย #นาฏศิลป์

โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ - เมโทร

#พาณิชยการ #พาณิชน้ำคือ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

#เทคนิคเชียงใหม่ #วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

#วิทยาลัย #ปวช #ปวส

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ

#วิทยาลัยพณิชยการ #โรงเรียนพณิชยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

#วิทยาลัย #อาชีวศึกษา #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

#วิทยาลัยอาชีว #จันทร์รวี

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

#สาขาช่างยนต์ #สาขาช่างไฟฟ้า #สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

วิทยาลัยดุริยศิลป์ (มหาวิทยาลัยพายัพ)

#วิทยาลัยดุริยศิลป์ #เรียนดนตรี #วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่

#วิทยาลัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย #วปภ.ชม.