วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 439/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยแพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล ใช้ชื่อว่าโรงเรียนจันทร์รวีอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ที่มา janrawee.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่