วิทยาลัยดุริยศิลป์ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
 • มหาวิทยาลัยพายัพเขต แก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-248-037 ,053-851-478
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://music.payap.ac.th...
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
 • #วิทยาลัยดุริยศิลป์ #เรียนดนตรี #วิทยาลัยดนตรี #มหาวิทยาลัยดนตรี
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7988315, 99.0084198   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา

  วิทยาลัยดุริยศิลป์ พัฒนามาจากแผนกดนตรีคริสตจักรวิทยาลัยพระคริสตธรรมในระยะแรก มีฐานะเป็น สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์  นับเป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาแรกที่เปิดดำเนินการพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพเมื่อปี พ.ศ.2517  โดยมีอาจารย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาดุริยศิลป์คนแรก  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย
  ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสุตรและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญดนตรีเฉพาะทางมากขึ้น โดยแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 6 แขนงวิชา คือ ดนตรีศึกษา ดนตรีเชิงพาณิชย์ การประพันธ์เพลง ดนตรีแจ๊ส ดนตรีศาสนา และการแสดงดนตรี การจัดกลุ่มแขนงวิชาทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มแขนงวิชาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ ตามความถนัดของแต่ละคน สามารถพัฒนาทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
  ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  4 แขนงวิชา คือ ดนตรีศึกษา ดนตรีชาติพันธุ์ การประพันธ์เพลง และการแสดงดนตรีสากล  จากการขยายงานด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2551  ภาควิชาดุริยศิลป์จึงได้รับการปรับสถานภาพเป็นวิทยาลัยดุริยศิลป์

  วิทยาลัยดุริยศิลป์มีกิจกรรมบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการตัดสินในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีให้แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ  นอกจากนี้ วิทยาลัยดุริยศิลป์ยังมีแหล่งบริการวิชาการด้านดนตรีหลากหลาย เช่น
  1. สถาบันดนตรี ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนเยาวชนในเชียงใหม่
  2.  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานดนตรีของสถาบัน Trinity Guildhall of London
  3. เป็นสถานที่ประสานงานของสมาคมนักเปียโนภาคเหนือ


กิจกรรม