วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
 • 24 ซอย 2 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-282080
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.metro.ac.th...
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
 • #วิทยาลัย #ปวช #ปวส #ช่างยนต์ #ช่างอิเล็กทรอนิกส์ #ช่างก่อสร้าง #เทคโนโลยีสนเทศ #ช่างสถาปัตยกรรม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7829358, 98.9946869   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


      ปี พ.ศ. 2536 นางมรกต  สุวรรณชินได้รับโอนกิจการโรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่ และเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
      และได้เปลี่ยนหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษา เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล

      วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา มีนายสนั่น  ปัญญากาบ เป็นอาจารย์ใหญ่ โดยจัดการศึกษา
      มุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางสังคม คือให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดง
      ออกเพื่อให้สมกับโลกยุคปัจจุบัน  ทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
      ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันอื่น เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจะให้เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการตลอดเวลา

      ปี พ.ศ.2540 ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
      สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขา ศิลปกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการเรียนการสอน
      ที่ต่อเนื่อง ในสายวิชาชีพ

      ปี พ.ศ. 2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรระดับชั้น ปวช.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2535เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2538
      และระดับชั้น ปวส.จาก หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2538 เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2540

      ปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยน  ผู้อำนวยการเป็นนายกิตติพัฒน์  สุวรรณชิน  และเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่เป็น นายมารุต  ศิริธร  โดยได้นำเอาความรู้
      และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร กระบวนการเรียนการสอนและ
      พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี และขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
      เพิ่มอีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาช่างยนต์  งานเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์

      ปี พ.ศ. 2547 ได้ขออนุญาตเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
      ทางด้านเทคโนโลยี ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น ICT City


กิจกรรม