วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • 167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-221-493
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.cmvc.ac.th/...
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • #วิทยาลัย #อาชีวศึกษา #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ #ปวช. #ปวส.
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7924300, 98.9873860   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิสามัญศึกษากรมศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยรับนักเรียนประโยคประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนวิชา การฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างทอผ้า บัญชีร้านค้า

  • พ.ศ. 2481เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าและการช่างสตรีเชียงใหม่ สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียน แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 แผนกคือ แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และแผนกการช่างสตรี
  • พ.ศ. 2482 ทางราชการได้ให้ย้ายจากสถานที่เช่าเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพให้มาตั้งอยู่ที่สถานที่ปัจจุบันเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม่) มีพื้นที่ 8 ไร่
  • พ.ศ. 2486 ได้รวมแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและแผนกช่างสตรีเข้าด้วยกันให้ชื่อใหม่ว่าแผนกการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่โดยชื่อว่า โรงเรียนการช่างสตรี สังกัดแผนกการช่างสตรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอนระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น หลักสูตร 2 ปี
  • พ.ศ. 2513 เสนอโครงการนำร่องขอเปิดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ ซึ่งได้รับอนุมัติจึงถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษาในส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนแผนกนี้ ซึ่งต่อมาแผนกวิชาดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษาให้มีการเปิดสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศในระยะเวลาต่อมา
  • พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับโรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่ โดยยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาขึ้นเป็น วิทยาลัย ในชื่อใหม่ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 และให้เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
  • พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีประกาศแยกโรงเรียน โดยให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมมีอยู่ 2 วิทยาเขตในปี พ.ศ. 2519 นั้น โดยแยกเป็นสถานศึกษาเดิมและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
  • พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีพุทธศักราช 2524 และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตร 2 ปี โดยรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ ม.6 เข้าเรียนเป็นปีแรก
  • พ.ศ. 2525 วิทยาลัยได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็น สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2525 ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม
  • พ.ศ. 2527 ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2527 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2537 ระดับอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีผลทำให้สถานศึกษา มีโอกาสเปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขยายการเปิดสอนสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางต่อมาในปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก
  • พ.ศ. 2553 จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งมีอยู่หนึ่งพันธกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก
  • พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2555 รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 แห่งใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
  • พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตร Mini English Program (MEP) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
  • พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก (ต่อเนื่อง)
  • พ.ศ. 2559 ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

  ที่มา cmvc.ac.th


กิจกรรม