องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊053-363138 เบอร์ภายใน
นายกต่อ 11
บริหารต่อ 12
ปลัดต่อ 13
หัวหน้าสำนักปลัดต่อ 14
สำนักปลัดต่อ 17
กองคลังต่อ 15
กองช่างต่อ 16
ป้องกันต่อ 18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อ 19
ส่งโทรสาร (Fax)053-363231 ต่อ 20
ประวัติความเป็นมา

        ตำบลทุ่งปี๊  ตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปี  ล่วงมาแล้วเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองอำเภอสันป่าตองจนกระทั่ง ปี  2533  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้นโดยแยกพื้นที่บางส่วนจากอำเภอสันป่าตอง  และจัดตั้งที่ว่าการอำเภอแม่วาง   ณ  บ้านใหม่ปางเติม  หมู่ที่  1 ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง และเมื่อวันที่  7  กันยายน  2534  ได้พระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่วาง  ขึ้นเป็นอำเภอแม่วาง  
   
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ  8  กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งปี๊ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปี๊  ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านริมวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นอาคาร  2 ชั้น   ขนาดอาคาร  กว้าง  10  เมตร  ยาว  20  เมตร  หรือจำนวนเนื้อที่  420  ตารางเมตร  ปลูกสร้างบนพื้นที่จำนวนพื้นที่ 4 ไร่ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,560,000 บาท และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552

 ลักษณะที่ตั้ง
    ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรฤดูหนาวหนาวจัด ฤดูร้อนร้อนจัด  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน
 1.3  มีอาณาเขต   

  • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลบ้านกาด    อำเภอแม่วาง
  • ทิศใต้              ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลยางคราม   อำเภอดอยหล่อ
  • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
  • ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      พื้นที่ตำบลแม่วิน        อำเภอแม่วาง
ที่มา tungpheesao.go.th
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่