สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
 • 192 ม.7 (ใกล้บิ๊กซีแม่เหียะ) ถนนเชียงใหม่-หางดง [108] ตำบลแม่เหียะ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-277-156 ,1584
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-about/1464/...
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
 • #ทำใบขับขี่ #ทะเบียนรถ #ต่อภาษีรถ #สอบใบขับขี่ #จดทะเบียนรถ #โอนรถ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7452680, 98.9620980   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับด้านทะเบียนรถยนต์ (ยกเว้นรถจักรยานยนต์) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และเกี่ยวกับด้านใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก รวมตลอดถึงการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop-service)

  *ต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ได้แก่ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ


  การชำระภาษีประจำปี

  เงือนไขการชำระภาษีเตรียมเอกสาร/ขั้นตอน
  รถจักรยานยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี / รถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนา
  • พรบ. (ประกันภัยตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  รถที่ภาษีขาดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ตรวจสภาพรถที่ ตรอ.(สถานตรวจสภาพรถ หรือ สำนักงานขนส่ง)
  รถจักรยานยนต์จดทะเบียนเกิน 5 ปี / รถยนต์จดทะเบียนเกิน 7 ปี
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนา
  • พรบ. (ประกันภัยตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  • ผลการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. (สถานตรวจภาพเอกชน)
  รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิงต้องนำใบรับรองวิศวกร ผลการตรวจแก๊สประกอบการชำระภาษีประจำปีทุกครั้ง

  *สามารถชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน
  อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) (Update ตุลาคม 2565)

  ติดต่อหน่วยงาน

  สำนักงานหน่วยงานเบอร์โทร
  สำนักงานขนส่ง (หนองหอย)งานทะเบียนรถจักรยานยนต์053-140-405 053-141-537
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  งานบริหารงานทั่วไป053-277-156
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  กลุ่มวิชาการขนส่ง053-270-411
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  ฝ่ายทะเบียนรถ053-270-412 053-281-686 061-268-2266 061-270-5454
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ053-270-410 053-278-570
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  ฝ่ายตรวจสภาพรถ053-281-797
  สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
  งานทะเบียนรถขนส่ง053-281-798
  สำนักงานขนส่ง สาขา อ.ฝาง-0 5334 6420, 0 5334 6424
  สำนักงานขนส่ง สาขา อ.จอมทอง
  -0 5310 6864, 0 5310 6867
  สำนักงานขนส่ง สาขา อ.แม่แตง
  -0 5310 4119

  บริการ
  เบอร์โทร / ลิงค์
  CALL CENTER 24Hr 1584
  TEL. 053-278-265
  FAX 053771156
  Website dlt.go.th
  Facebook dltfc
  EMAIL webmaster@dlt.lg.lth
  QR CODE ติดต่องาน QR CODE ติดต่องาน
  อบรมออนไลน์ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

  http://www.dlt.go.th/

  DLT QR LICENCE APPS
  ที่มาข้อมูลสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม