สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่” ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547


มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้  ในด้านต่างๆดังนี้
           

  1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
  2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู  มูลนิธิและกองทุน
  3.   งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
  4.  งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
  5.  งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู


ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 3 งานคือ
1. งานอำนวยการ 2. งานสวัสดิการ 3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมในเชียงใหม่