สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
โทรศัพท์เบอร์กลาง053-112-409-15 053-112-417-20 053-112-429
TEL. 1178
สรรพกรพื้นที่ 053-112-403
FAX 0-5311-2416,0-5311-2421
FAX) งานคืนเงินภาษีฯ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอคืนเงินภาษี
0-5311-2405
Website

rd.go.th

TEL

rd.go.th/chiangmai1

VAT REFUND
http://vrtweb.rd.go.th/index.php/th/
ร้องเรียน

rdsrv2.rd.go.th/complain

ที่มา เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์-เชียงใหม่ (rd.go.th)

การให้บริการ


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่