สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ เขต 34
  • กลุ่มอำนวยการ 053-112974 ต่อ 0
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-112974 ต่อ 121
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 053-112974 ต่อ 113
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053-112974 ต่อ 117
  • กลุ่มนโยบายและแผน 053-112974 ต่อ 111
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 053-112974 ต่อ 11
  • กลุ่ม DLICT 053-112974 ต่อ 111
  • กลุ่มพัฒนาครูฯ 053-112974 ต่อ 12
  • หน่วยตรวจสอบภายใน 053-112974 ต่อ 119
  • โทรสาร : 053-112976
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่