งานบัตรประจำตัวประชาชน สํานักทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่)

งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้าได้ที่ เวปไซต์ ของกรมการปกครอง https://Q-online.bora.dopa.go.th หรือสแกนQR-Code (ช่วงเช้าผู้ขอรับบริการที่จองคิวออนไลน์ในระบบให้มาติดต่อก่อน เวลา 11.00 น. เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจสอบและต้องใช้เวลา ส่วนช่วงบ่าย ให้มาติดต่อก่อน15.30 น.)

การให้บริการจองคิวทำบัตรประชาชนล่วงหน้า

1.ประชาชนผู้ขอรับบริการสแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://q-online.bora.dopa.go.th/ โดยต้องระบุข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน

 • เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ (13 หลัก)
 • วัน เดือน ปีเกิด ของผู้รับบริการ เช่น เกิด 1 ธันวาคม 2519 ให้ใส่ 01122519
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

2.เลือกประเภทการนัดหมายล่วงหน้าที่ต้องการขอรับบริการ ประกอบด้วย
     -การนัดหมายรับบริการล่วงหน้า(งานบัตรประจำตัวประชาชน)

3.เลือก จังหวัด/อำเภอ หรือสำนักทะเบียนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการ

4.เลือก งานบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

5. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการขอรับบริการ และ เลือกช่วงเวลาในการขอรับบริการ โดยแบ่งเป็น

 • ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00
 • ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00


ที่มา Facebook งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่เอกสารที่ต้องเตรียม

กรณีบัตรหมดอายุ

 1. บัตรประชาชนตัวจริงใบเดิม
 2. ทะเบียนบ้าน


กรณีเปลี่ยนชื่อหรือสกุล

 1. บัตรประชาชนตัวจริงใบเดิม
 2. .ทะเบียนบ้านที่ได้รับการแก้ไขชื่อหรือสกุลจากงานทะเบียนราษฎร์เเล้ว
 3. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (หากเปลี่ยนเนื่องจากสมรสหรือหย่าให้นำเอกสารการสมรสหรือหย่ามาด้วย)


กรณีเปลี่ยนที่อยู่

 1. บัตรประชาชนตัวจริงใบเดิม
 2. ทะเบียนบ้าน

**เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือ กรณีที่ต้องมีการสอบสวนให้ติดต่อสำนักทะเบียนใหญ่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือเทศบาลนครเชียงใหม่ เท่านั้น


เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่