เทศบาลนครเชียงใหม่
 • 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-259-000
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.cmcity.go.th...
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
 • #ทำบัตรประชาชน #บริการด้านทะเบียนราษฎรม #แจ้งเกิด #แจ้งตาย #แจ้งซ่อมบำรุงถนน #แจ้งทำทางเท้า #แจ้งท่อระบายน้ำ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7954860, 98.9985160   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  หมายเลขโทรศัพท์ ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่

  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  1 ฝ่ายอำนวยการ 053-259-051
  2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 053-259-056
  3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 053-259-066
  4 ฝ่ายปกครอง 053-259-061
  5 สถานธนานุบาลฯ 1 (ท่าแพ) 053-234-612
  6 สถานธนานุบาลฯ 2 (ประตูช้างเผือก) 053-213-066
  7 สถานธนานุบาลฯ 3 (ประตูเชียงใหม่) 053-276-944
  8 สถานธนานุบาลฯ 4 (ข้างอำเภอเมืองเชียงใหม่) 053-326-092
  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักการศึกษา 053-259-160
  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 053-259-163
  ส่วนบริหารการศึกษา 053-259-162
  1 ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน 053-259-167
  2 ฝ่ายวิชาการ 053-259-171
  ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 053-259-161
  1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 053-259-172
  2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 053-259-181
  3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 053-259-168
  โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
  ลำดับ ชื่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
  1 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตราม 053-243-945
  2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 053-241-863
  3 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ 053-241-680
  4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 053-233-681
  5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 053-233-682
  6 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 053-274-201
  7 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 053-277-446
  8 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 053-273-679
  9 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 053-449-380
  10 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 053-214-665
  11 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 053-277-446
  สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  ส่วนบริหารงานคลัง 053-259-080
  1 ฝ่ายการเงินและบัญชี 053-259-079
  2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 053-259-085
  ส่วนพัฒนารายได้ 053-259-077
  1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 053-259-087
  2 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 053-259-090
  สำนักการชั่ง เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานการช่าง 053-259-100
  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 053-259-103
  1 ฝ่ายควบคุมอาคาร 053-259-104
  2 ฝ่ายผังเมือง 053-259-105
  ส่วนออกแบบและก่อสร้าง 053-259-108
  1 ส่วนสำรวจและออกแบบ 053-259-109
  2 ควบคุมการก่อสร้าง 053-259-111
  ส่วนการโยธา 053-259-112
  1 ฝ่ายสาธารณูปโภค 053-259-113
  2 ฝ่ายสวนสาธารณะ 053-111-002
  3 ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 053-259-115
  ส่วนช่างสุขาภิบาล 053-259-112
  1 ฝ่านจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 053-259-117
  2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 053-259-118
  3 ฝ่ายเครื่องจักรกล 053-259-119
  4 กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 053-259-120
  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักการสาธารณสุข 053-259-126
  ฝ่ายบริหารทั่วไป 053-259-125
  ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 053-259-122
  1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 053-259-128
  2 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค 053-259-133
  ส่วนบริการสาธารณสุข 053-259-123
  1 กลุ่มงานสุขาภิบาล 053-259-138
  โรงพยาบาล 053-223-214
  1 กลุ่มงานบริการการแพทย์ 053-223-214-6
  2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 053-223-215 ต่อ 110
  3 กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข 053-223-215 ต่อ 115
  4 กลุ่มงานการพยาบาล 053-223-215 ต่อ 116
  5 กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 053-282-380
  งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่ 053-259-178
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  กองวิชาการและแผนงาน 053-259-142
  1 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ 053-259-146
  2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 053-259-145
  3 กลุ่มงานนิติการ 053-259-152
  4 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง 053-217-793
  กองสวัสดิการทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  กองสวัสดิการทางสังคม 053-259-173
  1 งานธุรการ 053-259-174
  2 งานสังคมสงเคราะห์ 053-259-175
  3 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 053-259-176
  4 งานพัฒนาชุมชน 053-259-177
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
  เลขที่ 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทร. 053-259-147
  สถานีดับเพลิง แจ้งเหตุด่วน
  ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
  1 ศูนย์บริการ 053-259-001
  2 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 053-259-191 053-259-199
  3 สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ 053-277-582
  4 สถานีดับเพลิงบ้านเด่น 053-140-386
  5 สถานีดับเพลิงช้างเผือก 053-222-852
  6 สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย 053-241-227
  7 สถานีดับเพลิงป่าตัน 053-110-140
  8 หย่วยกู้ภัยพิเศษ 053-232-974
  แหล่งติดต่อ เพิ่มเติม
  บริการ ติดต่อ / ลิงค์
  Facebook facebook.com/cmmayor
  Call Center งานทะเบียนราษฎร/งานบัตรประจำตัวประชาชน 053-259-062 053-259-063
  ส่วนช่างสุขาภิบาล  สำนักการช่าง facebook.com/cm.sanitary

  เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล


   เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น “เทศบาลนครเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๘ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ทุกประการนับเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย
   
  ต่อมาเทศบาลนครเชียงใหม่มีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น มีชุมชนหนาแน่น และ ขยายตัวโดยรอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงได้มีพระราช กฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔๐.๒๑๖ ตารางกิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ พิเศษเล่มที่ ๑๐๐ ตอนที่ ๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพบางส่วน ตำบลป่าแดดบางส่วน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าคลั่งบางส่วน ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอยบางส่วน และตำบลช้างเผือกบางส่วน และนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม แขวงอีก ๔ แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย โดยแบ่งพื้นที่ตามแขวงได้ดังนี้

   

  •   แขวงนครพิงค์ มีพื้นที่ ๑๑.๗ ตารางกิโลเมตร
  • แขวงกาวิละ มีพื้นที่ ๑๑.๔ ตารางกิโลเมตร
  • แขวงเม็งราย มีพื้นที่ ๗.๗ ตารางกิโลเมตร
  • แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ ๙.๒ ตารางกิโลเมตร

   
  เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง และตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหอย และตำบลป่าแดด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

  ที่มา cmcity.go.th


กิจกรรม