สำนักงานแขวงศรีวิชัย
 • ถนนช้างเผือก (โชตนา) [107] ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-259-189
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.cmcity.go.th/cmcity/index.php/th/s-menu-detail4-th/92-g-cmunit-th/160-unit-srivichai-th...
 • สำนักงานแขวงศรีวิชัย
 • #แขวง #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน #ภาษีบำรุงท้องที่ #ภาษีป้าย #แจ้งตาย #แจ้งเกิด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8005110, 98.9818710   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ฐานภาษี มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ผู้เสียภาษี

  • เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • เจ้าของห้องชุด
  • ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือ ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
  การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  เกษตรกรรม
  ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามประเภทที่กำหนด

  ที่อยู่อาศัย
  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยแบ่งเป็น
  - บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านที่มีชื่อในเอกสารกรรมสิทธิ์ทะเบียนบ้าน
  -
  บ้านหลังอื่นๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

  อื่นๆ
  พาณิชยกรรม, อพาร์ทเมนต์,อุตสาหกรรม,บ้านให้เช่า,โรงแรม ที่ว่างไม่ทำประโยชน์ตามควรแต่สภาพ

  อัตราภาษี

  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2563-2564)
  (เพดาน 0.15%)บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น อปท.ละไม่เกิน 50 ล้านบาท

  อัตราจัดเก็บ:มูลค่า (ล้านบาท)
  อัตรา (%)
  0-75 0.01
  75-100
  0.03
  100-500
  0.05
  500-1,000
  0.07
  1,000 ขึ้นไป
  0.1

  ที่อยู่อาศัย อัตราจัดเก็บ (เพดาน 0.3%)

  อัตราจัดเก็บ:มูลค่า (ล้านบาท)บ้านหลังหลัก (%) บ้าน+ที่ดิน (%)บ้านหลังอื่นๆ (%)
  0-10ยกเว้นภาษี
  ยกเว้นภาษี0.02
  10-50
  0.02
  ยกเว้นภาษี0.02
  50-75
  0.03
  0.03
  0.03
  75-100
  0.05
  0.05
  0.05
  100 ขึ้นไป
  0.1
  0.1
  0.1


  อื่นๆ / ที่รกร้างว่างเปล่า (เพดาน 1.2%)

  อัตราจัดเก็บ:มูลค่า (ล้านบาท) อัตรา (%)
  0-50 0.3
  50-200
  0.4
  200-1,000
  0.5
  1,000-5,000
  0.6
  5,000 ขึ้นไป
  0.7

  *สำหรับที่ว่างเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ตามควรสภาพ เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ปีแต่อัตราภาษีไม่เกิน 3%

  การดูแลผลกระทบ
  บ้านหลังหลัก

  • ส่วนของมูลค่าที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
  • ส่วนของมูลค่าที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน
  • ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา
  • ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปีแรก
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไปได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่เกิน 50 ลบ.เป็นการถาวร

  ยกเว้น

  • ทรัพย์สินส่วนของรัฐที่ไม่ได้หาผลประโยชน์
  • สหประชาชาติ สถานทูต
  • ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที่ดินสาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรร

  ลดหย่อน

  • กิจการสาธารณะ เช่นโรงเรียน โรงผลิตไฟฟ้า สถานีรถไฟ ที่จอดรถสาธารณะ เป็นต้น
  • ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อทำโครงการพักอาศัย และนิคมอุตสาหกรรม(3ปี ตั้งแต่ขออนุญาต)
  • ทรัพย์สินที่เป็น NPA ของสถาบันการเงิน (5ปี)
  • บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดก ก่อนที่ พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้

  ผ่อนปรน ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 25%, 50%, 75% ในช่วง 3 ปีแรก
  ประเมินภาษี เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งการประเมินภาษี โดยส่งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีในเดือน กุมภาพันธ์
  ชำระภาษี ต้องชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
  ผ่อนชำระ สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด คือ เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน หากมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินภาษีที่ค้างชำระ และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ
  อัตราโทษแลค่าปรับ
  1.ผู้ใดขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริการท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  ภาษีป้าย

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือ เครื่องหมายการค้า หรือ โฆษณา หรือ กิจการรอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษรภาพหรือ เครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

  อัตราภาษี

  1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
   ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
   ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
  4. ป้ายที่คำนวนพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท

  การยื่นประเมินและชำระภาษี

  1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
  2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  การอุทธธรณ์

  ถ้าผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีให้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับที่ได้รับการแจ้งประเมิน


  อัตราโทษและค่าปรับ

  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือ หลังติดป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียงเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
  3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
  4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรั่บตั้่งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
  5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
  6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
  7. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000- 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. หลักฐานทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)
  4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลน(ถ้ามี)
  5. หนังสือมอบอำนาจกรณีเจ้าของมิได้มาด้วยตนเอง
  6. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว

  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ให้ยื่น ณ สำนักงานแขวง ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ดังนี้


  อ้างอิง
  (Update 13MAR2020) เอกสารแผ่นพับ คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น -เทศบาลนครเชียงใหม่-


กิจกรรม