สำนักงานแขวงศรีวิชัย

การแจ้งเกิด

ต้องนำหลักฐานประกอบดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเกิด
 2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของ บิดา-มารดา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา-มารดา
 4. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการผู้แจ้ง/หนังสือ
 5. ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

การแจ้งตาย

ต้องนำหลักฐานประกอบดังนี้

 1. หนังสือรับรองการตาย
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวผู้ตาย
 3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการผู้แจ้ง
 4. กรณีตายบ้าน ให้เจ้าบ้านมาแจ้งการตาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ อพาร์เม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ แฟลต บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ


อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
 2. พนักงงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)


การอุทธรณ์

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน รับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)


อัตราโทษและค่าปรับ

 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
 2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
 3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม
  3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่มร้อยละ 2.5
  3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่มร้อยละ 5
  3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มร้อยละ 7.5
  3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่มร้อยละ 10ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือ เครื่องหมายการค้า หรือ โฆษณา หรือ กิจการรอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษรภาพหรือ เครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น


อัตราภาษี

 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วย คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
  ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
  ข.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 4. ป้ายที่คำนวนพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท


การยื่นประเมินและชำระภาษี

 1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
 2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การอุทธธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีให้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.ภ ภายใน 30 วัน นับที่ได้รับการแจ้งประเมิน


อัตราโทษและค่าปรับ

 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือ หลังติดป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียงเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
 3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
 4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรั่บตั้่งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
 5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
 6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
 7. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000- 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน


อัตราภาษี

จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ทีหลายอัตราขอทราบรายละเอียด กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราภาษีปกติ


การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และชำระภาษี

 1. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ก.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลาง และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ผู้ที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

อัตราค่าปรับ

ร้อยละ 2 ต่อเดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัว / ทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาโฉนดที่ดิน
 3. หลักฐานทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลน(ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีเจ้าของมิได้มาด้วยตนเอง
 6. ใบเสร็จรับเงินของมีที่ล่วงมาแล้ว(ถ้ามี)


อ้างอิง เอกสารแผ่นพับ คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น -เทศบาลนครเชียงใหม่-
ที่มา ป้ายประชาสัมพันธ์แขวงศรีวิชัยเชียงใหม่ (Update เมษายน 2567)


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่