ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
 • 717 หมู่ 2 ถนนทางหลวง พร้าว - ไชยปราการ [1346] ตำบลหนองบัว  อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320
 • 053-457-006 ,053-457-029
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.facebook.com/ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ-120260428550155/...
 • ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
 • #ทำบัตรประชาชน #แจ้งย้ายออก #ทะเบียนบ้าน #ขอเลขที่บ้าน #ทะเบียนราษฎร #แจ้งเกิด #แจ้งตาย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.7322041, 99.1402489   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  คำขวัญอำเภอไชยปราการ

  “ พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเต่า เมืองเก่าไชยปราการ


  อำเภอไชยปราการจัดตั้งเป็นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยแยกออกจากอำเภอฝาง เนื่องจากปัญหาความห่างไกลตัวเมืองฝาง จึงจัดตั้ง "กิ่งอำเภอไชยปราการ" ประกอบด้วยตำบลปงตำ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลแม่ทะลบ และตำบลหนองบัว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[1] และในพ.ศ. 2537 ได้ตั้งเป็นอำเภอไชยปราการ

  ที่มา อำเภอไชยปราการ

  อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

  1. บัตรหาย 100 บาท
  2. บัตรชํารุด 100 บาท
  3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
  4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
  5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

  การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย)

  1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา
  3. แบบ ท.ร.๓๘/๑
  4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

  *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการย้ายออก
  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
   • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

  การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า
   • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ)
   • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
   • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

  *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการเกิด (คนไทย)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
   • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง
   • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา
   • สําเนาทะเบียนบ้าน
   • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
   • ทะเบียนสมรส หรือ
   • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

  กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

  1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
  2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา
  3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา
  4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล


กิจกรรม