รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> เชียงดาว/ไชยปราการ] (1233)