คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

กิจกรรม