คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2552 กาดหลวงดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20

อัตราค่าโดยสาร (ขากลับเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)

จาก (ถึง)
ราคา (บาท)
เชียงใหม่-ปริ้นส์-ดารา-อาเขต-ศาลเด็ก
10
เชียงใหม่-เซ็นเฟส-ตลาดสามแยก12
เชียงใหม่-แม่อ่อย-แม่กวง-หลักปัน-สันนาเม็ง-คุรุสภา-เจซี-เหมืองห้า
17
เชียงใหม่-ลวงใต้-ลวงเหนือ-ดอยสะเก็ด
20
ศึกษาในเครื่องแบบ
16
นักเรียนในเครื่องแบบ
14
ใกล้สุด
10

อัตราค่าโดยสาร (คิวทุ่งข้าวตอก)

จาก (ถึง)
ราคา (บาท)
เชียงใหม่-บ้านใบไม้-ร้องแหย่ง-ต้นสาร-สันต้นเปา
20
เชียงใหม่-บวกเปา-ร้องเม็ง-ทุ่งข้าวตอก22
นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ
15
*อ้างอิงป้ายบอกราคาที่รถโดยสาร (Update 4 ธันวาคม 2562)

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

**ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่