คิวรถตู้ [ฝาง(ยานยนต์นครเชียงใหม่(ฝาง)) --> เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก) ] (1231)


ตารางเดินรถตู้  ฝาง --> เชียงใหม่

ประเภทรถเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
รถตู้ VIP 1
07:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 2
08:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 3
09:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 4 10:00ฝางเชียงใหม่
รถตู้ VIP 5
11:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 6
12:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 7
13:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 8
14:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 9
15:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 10
16:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 11
17:00
ฝาง
เชียงใหม่

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

Last Update October 2022

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่