รถสองแถว [แม่แตง ->กาดหลวง(เชียงใหม่) ] (2587) *เข้าเมือง*

ตารางการเดินรถ**

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2587 ที่ว่าการอำเภอ/ตลาดแม่มาลัยตลาดวโรรส 06:00น. 17:00น. 15-20-33

อัตราค่าโดยสาร***

การเดินรถต้นทางปลายทางราคา (บาท)
ออกเมืองเชียงใหม่ป่าติ้ว, หนองอาบช้าง, น้ำริน24
ออกเมืองเชียงใหม่แม่กุ้ง, ปากทางสะลวง27
ออกเมืองเชียงใหม่ขี้เหล็กน้อย, ขี้เหล็กหลวง, ร่ำเปิง30
ออกเมืองเชียงใหม่เทศบาลจอมแจ้ง, แม่แตง33
เข้าเมืองแม่แตง,เทศบาลจอมแจ้งโรงพยาบาลนครพิงค์30
เข้าเมืองร่ำเปิง, ขี้เหล็กน้อยโรงพยาบาลนครพิงค์
28
เข้าเมืองปากทางสะลวง, แม่กุ้งโรงพยาบาลนครพิงค์
26
เข้าเมืองน้ำริน, หนองอาบช้างโรงพยาบาลนครพิงค์
22
เข้าเมืองป่าติ้วโรงพยาบาลนครพิงค์
20

ระยะใกล้สุดไม่เกิน 5 กิโลเมตร
15
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)แม่แตง,ปากทางสะลวง,แม่กุ้งโรงพยาบาลนครพิงค์25*
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)น้ำริน, หนองอาบช้างโรงพยาบาลนครพิงค์18*
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)หนองอาบช้าง, ป่าติ้วกาดหลวง20*
-อัตราค่าโดยสารเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เส้นทางเดินรถ

รถโดยสารผ่านสถานที่ (โดยสังเขป)
  ที่ว่าการอำเภอแม่แตง > ธนาคารออมสิน (สาขาแม่แตง) > โรงเรียนสันมหาพนวิทยา   >สำนักงานปศุสัตว์ แม่แตง  >สหกรณ์การเกษตรแม่แตง >ธนาคารธกส. (แม่แตง)    >ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดแม่มาลัย)  > ตลาดแม่มาลัย    > เทสโก้ โลตัส แม่แตง   >โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  >วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง > มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม >ตลาดทวีโรจน์  >วัดคุณานุสรณ์ (วัดสันคะยอม)   >เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  >ตลาดสดศิริพร น้ำริน   >สพป.เชียงใหม่ เขต 2 >วัดศรีชมพู > โรงเรียนบ้านป่าติ้ว  > แม่ริมพลาซ่า  >ตลาดแม่ริม> ที่ว่าการอำเภอแม่ริม>แม็คโครแม่ริม > โรงพยาบาลนครพิงค์ >องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ >ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  >มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ > ตลาดธานินทร์   > ขนส่งอาเขตที่  1(อาเขตช้างเผือก)    >ตลาดเมืองใหม่   >ตลาดวโรรส


**ตารางการเดินรถ อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)
***ตารางราคาค่าโดยสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่รถโดยสาร Update (October2022)
*เวลา/ราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้บริการขับรถโดยสารอีกครั้ง
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่