จุดจอด รถบัส [ฮอด ->วังลุง-ดอยเต่า ] (1232 ก.)

ตารางการเดินรถบัส

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1232 ก.ฮอดอาเขตช้างเผือก04.30 ออกทุก 20 นาที17.30น.53
1232 ก. ดอยเต่าอาเขตช้างเผือก04:30น.,06:30น.,07:30น.,08:30น.,10:30น.,12:30น.,14.30น. 15:30น. 77
  • TEL บริษัท นครพิงค์เดินรถ จํากัด 053 271 244

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) (DEC2020)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่