โบราณสถาน วัดต้นกอกร้าง (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

ศูนย์ข้อมูล (โบราณสถาน เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณ #วัดโบราณ #เมืองเก่า

โบราณสถาน วัดต้นโพธิ์ (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดอุโบสถ (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดกู่ไม้แดง (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดป่าไผ่รวก ร้าง (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดหนองสระ (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดห่วงข่วง (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดพระเจ้าก่ำ (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง

โบราณสถาน วัดหนองล่ม (เวียงท่ากาน)

#เมืองโบราณสันป่าตอง #วัดโบราณ #เมืองเก่าสันป่าตอง