จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)

ห้องพักผู้ป่วยและอัตราค่าบริการ(ศูนย์ศรีพัฒน์)

ห้อง
อาคาร
ค่าห้อง
ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าบริการทางการพยาบาล รวม
Deluxe Private
เฉลิมพระบารมี 1,600
7005002,800
Standard Private
เฉลิมพระบารมี 1,400 700
500
2,600
Standard Private Room (T1)
เฉลิมพระบารมี2,100
700
500 3,300
Superior Private
ศรีพัฒน์2,000
7005003,200
Superior Private (T)
ศรีพัฒน์2,500
7005003,700
Deluxe Private
ศรีพัฒน์1,600
7005002,800
Standard Private
ศรีพัฒน์1,400
7005002,600
หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
ศรีพัฒน์1,800
 1,100
8003,700
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Sub ICU)
ศรีพัฒน์1,200
800800
2,800
*ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1

ที่มา sriphat.med.cmu.ac.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่