ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์

หน่วยงานอาคารศรีพัฒน์

ชั้น หน่วยงาน
14-15 หอผู้ป่วยศูนย์ศรีพัฒน์
13 ห้องตรวจศูนย์ศรีพัฒน์
12 ห้องตรวจศูนย์ศรีพัฒน์
11 ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 2 (เบอร์ 22) ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 3 (เบอร์ 23)
10 ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 4 (เบอร์ 26) ห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยเปลี่ยนไต หนน่วยไตเทียมฉุกเฉิน
9 ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 1 (เบอร์ 21) ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ หอผู้ป่วยโรคสมอง ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
8 ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU,Sub CCU) ห้องสวนหัวใจ (Cath lab) ห้องตรวจ ECHO
7 ห้องตรวจหู คอ จมูก (เบอร์ 6) ห้องตรวจตา (เบอร์ 7)
6 ห้องตรวจเด็กป่วยทั่วไป (เบอร์ 28) ห้องจ่ายยา ศูนย์รับเงิน ห้องตรวจเด็กพิเศษ 1 (เบอร์ 27) หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ ห้องตรวจเด็กพิเศษ 3 (เบอร์ 29) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ห้องตรวจนรีเวช (เบอร์ 3) ห้องวางแผนครอบครัว (เบอร์5) ห้องฝากครรภ์ (เบอร์ 4) ศูนย์อาหาร
4 ผู้ป่วยหนักศูนย์ศรีพัฒน์ ห้องตรวจ Endoscope ห้องผ่าตัดศูนย์ศรีพัฒน์
3 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ห้องผ่าตัดตา หัวใจ และระบบประสาท หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรคหัวใจทรวงอก และหลอดเลือด
2 ห้องตรวจทางรังสีวินิจฉัย ห้องตรวจความหนาแน่ของกระดูก ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ ห้องตรวจเอ็ม อาร์ ไอ ห้องตรวจX-rayเต้านม (แมมโมแกรม) งานจ่ายกลาง
1 งานธนาคารเลือด ห้องจ่ายยาเบอร์ 16 ศูนย์ศรีพัฒน์งาน ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์รับเงิน 3 ประชาสัมพันธ์ฯ
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ในนาม ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2540 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งบริการอันอบอุ่นประทับใจ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ บริการ

ที่มา sriphat.med.cmu.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่