อาคารเฉลิมพระบารมี
 • ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-150
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://web.med.cmu.ac.th...
 • อาคารเฉลิมพระบารมี
 • #อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7899409, 98.9750247   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  อาคารเฉลิมพระบารมี

  ชั้น หน่วยงานต่างๆ
  15 ห้องประชุม
  11-14 หอผู้ป่วยศูนย์ศรีพัฒน์
  10 หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10
  9 หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9
  8 คลินิกวิจัย/ห้องพักแพทย์
  7 หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท/หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
  6 หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม/หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 1 /หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1,2
  5 หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 1,2 / หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
  4 งานปฏิบัติการกลาง
  3 ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป (เบอร์ 9) /คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (เบอร์ 9)/ ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม 1 (เบอร์ 1) /ห้องผ่าตัดเล็ก/งานธนาคารเลือด
  2 ห้องตรวจอายุกรรมทั่วไป (เบอร์ 101) /คลินิกออสโตมีและแผล/ห้องตรวจนิติเวช/งานสังคมสงเคราะห์ ห้องยาผู้ป่วยใน/สำนักงานศูนย์อุบัติเหตุ/ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  1 หน่วยตรวจฉุกเฉิน/หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ/ห้องฉีดยาทำแผล/ เวชระเบียบผู้ป่วยนอก เบอร์ 9 /งานประชาสัมพันธ์(ติดต่อตรวจและสอบถาม)/ศูนย์คัดกรอง ศูนย์ประสารสิทธ์/ศูนย์จองห้องพิเศษ/ศูนย์รับเงิน/ห้องผู้ป่วยนอก 30

กิจกรรม