ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย

ศูนย์คัดกรอง หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ให้บริการคัดกรองผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีใบนัด แก้ไขภาวะวิกฤตฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและทำการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องตรวจต่างๆ ได้อย่างถูกต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกทุกเพศ ทุกวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ตลอดจนให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่มารับบริการในเวลาราชการโดยให้บริการแก่ผู้ป่วยใหม่เก่า และผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน

ศูนย์คัดกรองหน่วยตรวจฉุกเฉินให้บริการ โดยพยาบาลปริญญาผู้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถให้บริการคัดกรองประเมินอาการผู้ป่วย อีกทั้งยังมีอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสามารถคัดกรองประเมินอาการผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนได้ทันที มีแนวทางการให้บริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยนั่งล้อ นอนเปล ผู้ป่วยอาการหนัก อีกทั้ง ให้บริการโดยอาศัยการทำงานเป็น


ทีมสหสาขาวิชา โดยยึดหลัก One stop service ดังนี้

- ทำงานร่วมกับนักเวชระเบียนเกี่ยวกับประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย การลงทะเบียนห้องตรวจ การทำบัตรผู้ป่วย
- ทำงานร่วมกับนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลผู้ป่วย เอกสารการรับรองสิทธิ์ การแจกคิวผู้ป่วย
- ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยเรื่องลำดับคิว การอำนวยความ
สะดวก จัดบริเวณผู้ป่วยอาการหนักนั่งล้อ นอนเปล
- ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานสิทธิ์ในการให้ข้อมูลรับรองสิทธิ์แก่ผู้ป่วย

ที่มา med.cmu.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่