หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

หอพักนักศึกษาในกำกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาเป็นหอพักนักศึกษาหญิง  การบริหารงานในลักษณะของหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้มีความคล่องตัว  สามารถพึ่งพาตนเองได้      

วัตถุประสงค์                          

เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาในด้านที่พักอาศัยที่ให้ความพร้อมมากกว่าหอพักเอกชนทั่วไป ในด้านของการกำกับดูแล และให้นักศึกษาผู้พักมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวินัยและคุณภาพในการดำรงชีวิต ที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา โดยเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ในกำกับของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บริหารงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีเป้าหมายและพึ่งพาตนเองได้

หอพักนักศึกษาในกำกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110/410 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-946076-7, 053-946079, 053-220033
โทรสาร 053-220036

ที่มา nurse.cmu.ac.th

กิจกรรมในเชียงใหม่