สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-943-651 ,053-943-652 ,053-943-653
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.savingscmu.or.th...
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • #สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8040375, 98.9547245   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติความเป็นมา

       ในช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2510 ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำริที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อจะให้เป็นสวัสดิการแก่อาจารย์และข้าราชการ

       แต่เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพียง 1 ปีทำให้การจัดตั้งได้หยุดชะงักไปต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร ณ ลำปาง หัวหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ได้มีบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัด ต่อศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเหตุผลสำคัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์  ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความเห็นชอบจึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

      เมื่อคณะกรรมการได้ยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณบดีพร้อมได้ประกาศเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมัครเป็นสมาชิกก่อตั้งปรากฏว่ามีผู้สนใจเป็นสมาชิกประมาณร้อยกว่าคน และได้เสนอร่างข้อบังคับเพื่อขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511

      นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และอนุญาตให้ใช้ข้อบังคับสำหรับสหกรณ์นี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2519

  ที่มาsavingscmu.or.th

กิจกรรม