สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ STRI
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-942-478 ,053-942-480
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • https://stri.cmu.ac.th/...
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ STRI
 • #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7952993, 98.9578315   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีชื่อเรียกว่า โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2528 มีคณะผู้ดำเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการประจำโครงการประกอบด้วย อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี) ในขณะนั้นเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากคณะหลักคณะละ 1 คน และคณะผู้ดำเนินงานร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ (ชื่อในขณะนั้น) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดี และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ออกประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 189 โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น) เป็นผู้อำนวยการคนแรก และในเดือนตุลาคม 2536 ได้ย้ายสำนักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 904 ตารางเมตร

  ต่อมา พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development) เป็น "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (Science and Technology Research Institute) โดยมีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ที่มา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)
กิจกรรม