สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พันธกิจ

  • 1. ให้บริการงานต่างๆ ของสภาพนักงาน
  • 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนตามภารกิจหลักของสภาพนักงานต่อมหาวิทยาลัย
  • 3. ปฏิบัติงานสนับสนุนต่างๆ  ของสภาพนักงาน


   อำนาจหน้าที่ของสภาพนักงาน

ตามมาตร 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ..25511

สภาพนักงานมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

  • (1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
  • (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน
  • (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย


ที่มา สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่