คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1232 ก อาเขตช้างเผือก อมก๋อย-แม่ตื่น 05:30น. 06:30น. 243

  • TEL บริษัทนครพิงค์เดินรถ 053-271-244

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่