สถานีดาวทองขนส่ง เปียงหลวง เวียงแหง
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2315 อาเขตช้างเผือก เปียงหลวง,เวียงแหง 07:30 ,13.30
13:30น. 162

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [APR2021]

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่