คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง ระยะทางใช้ระยะเวลาเวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)รถออกทุก 
- อาเขตช้างเผือก เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง 160Km3 ชั่วโมง 45 นาที06:30น. 18:00น. -30 นาที
Update May2020
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่