โรงพยาบาลเวียงแหง


โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหง ซึ่งห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนในเขตตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลและประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน Hospital  Accreditation (HA) และได้รับการรับรองการผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา เกี่ยวกับ รพ.เวียงแหง (wianghaenghospital.com)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่