โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอลประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 84/3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ชื่อเดิมคือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ขนาด 100 เตียง

และเข้าร่วมในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2548 ลดจำนวนเตียงลงเหลือ 50 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนเจ้าของเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)) และปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โดยมีโรงพยาบาลในเครือร่วมคือ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล และโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) คือ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ และตำบลฟ้าฮ่าม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ได้ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทุกประเภท ให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิ

 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมโรคตับและทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านสูตินรีเวชกรรม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านกุมารเวชกรรม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านจักษุแพทย์
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว(โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น)
 • แพทย์อาชีวเวชศาสตร์(โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น)
 • ทันตแพทย์
 • แพทย์แผนจีน
 • แพทย์แผนไทย

ที่มา ประวัติความเป็นมา

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่