ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมเผยแพร่วิชาการ สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science) และสัตว์น้ำ (Aquatic Science) โดยมีหลักสูตรที่ประกอบด้วยกระบวนวิชาต่างๆ นอกเหนือไปจากกระบวนวิชาต่างๆ ในด้านสัตวศาสตร์ที่แบ่งออกได้เป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ โภชนศาสตร์สัตว์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุขศาสตร์สัตว์ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องทำการฝึกงานเพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป และทางด้านสัตวศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง ในฟาร์มของมหาวิทยาลัย และเอกชน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเป็นเวลา 4 ปี หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี


 


ผู้สำเร็จการศึกษานี้ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ทุกชนิดในขั้นตอนต่างๆ กันตามความเหมาะสม เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือทำงานในบริษัทเอกชนด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจการผลิตสัตว์ภาคเอกชนของประเทศไทย


มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการนักวิชาการชาวไทยที่จะไปดำเนินการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอาชีวศึกษา สถาบันราชภัฎ กรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ ของทหาร เช่น กรมการสัตว์ทหารบก กรป.กลาง และธนาคารต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น


ที่มา Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่