ศาลาธรรม

ศาลาธรรม มีชื่อเดิมว่า ตึกมหาวิทยาลัย เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชั้น ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตัวอาคารประกอบด้วย ห้องโถงยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร จัดระเบียงซึ่งอยู่โดยรอบด้วย ยาว ๓๐ เมตร กว้าง ๒๒ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๗ ต่อมาได้มีการต่อเติมตัวอาคารด้านหลังและทำซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ในระยะแรก ศาลาธรรมเป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อศาลาอ่างแก้วสร้างเสร็จ จึงได้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีไหว้ครู ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยจึงใช้ศาลาธรรมเป็นสถานที่เปลี่ยนฉลองพระองค์ และประทับพักพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาเฝ้ารอรับเสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้

ต่อมาเมื่อหอประชุมมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรและพิธีไหว้ครูไปยังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้ศาลาธรรมเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยในบางโอกาส เช่น การจัดงานแสดงความยินดี งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัย งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่