ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอน พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึกเคมี 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสถิติในปัจจุบัน และได้แยกมาอยู่ที่ตึกคณิตศาสตร์ปัจจุบันในปี พ.ศ.2525 ในปีงบประมาณ 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท สร้างตึกสถิติ-คณิตศาสตร์เพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม 5 ล้านบาท จนดำเนิน การแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2554 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์” เริ่มใช้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภารกิจหลักของภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ที่มา math.science.cmu.ac.th

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่