หอพักนักศึกษาหญิง 9 (หอสีชมพู) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอพักในกำกับ 1
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-944-791
  • เปิดทุกวัน 08:00-22:00
 • http://udo.oop.cmu.ac.th/index.php?op=staff&id=8&sec=18...
 • หอพักนักศึกษาหญิง 9 (หอสีชมพู) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอพักในกำกับ 1
 • #หอพักในกำกับ #หอสีชมพู #หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอมอชอ #หอพักในมช #หอพักนักศึกษาหญิง #หอนักศึกษาหญิงมช
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7991040, 98.9579190   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติของหอพักนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์อาศัย ศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย

  สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 18 อาคาร ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1,3,4,5,6 และ 7 , หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 - 8  , หอพักสีชมพู , หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี

  ที่มา udo.oop.cmu.ac.th


กิจกรรม