คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-942-105
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.cmubs.cmu.ac.th/...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • #คณะบริหารธุรกิจ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7940910, 98.9568880   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติความเป็นมา

  ปี 2508 : ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาค วิชาของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์

  ปี 2535 : ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และสำนักงานเลขานุการ

  ปี 2547 : มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  ปี 2551 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

  ปี 2553 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานคณะ โดยประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลัง และพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553)

  ปี 2562 : มีการปรับเปลี่ยนภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็น “ภาควิชาเงิน” และภาควิชาการจัดการ เป็น “ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562) และสำนักงานคณะ มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งงาน เดิมมี 5 งาน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น (ฉนับที่ 2) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562)

  ที่มา ประวัติ – Chiang Mai University Business School (cmu.ac.th)


กิจกรรม