ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-943-208
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.cmu.ac.th/th/faculty/humanities/major...
 • ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • #ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8034272, 98.9506342   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ผลิตบัณฑิตในภาควิชาภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2507
  ในปีการศึกษา 2545 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษภาคพิเศษแผน ข และในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

         ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนวิชาที่หลากหลายเพื่อสัมฤทธิผลทางวิชาการในระดับสูง และพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของ ภาควิชาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจตนเอง และสังคมนั่นหมายความว่านักศึกษาต้องรู้ตนและประเมินตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งต้องรู้จักความสำคัญของความสัมพันธ์ของตนที่มีต่อสังคม นักศึกษาต้องมีความสามารถอย่างยิ่งยวดในการแก้ปัญหา การคิด การใช้เหตุผล และการวิเคราะห์ปัญหา บัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษต้องเล็งเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนวิชา และประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับจุดมุ่งหมายต่างๆได้อย่างเหมาะสม

  ที่มา human.cmu.ac.th


กิจกรรม