ศาลาอ่างแก้ว
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • เปิดทุกวัน 08:00-19:00
 • http://library.cmu.ac.th/pinmala/place.php...
 • ศาลาอ่างแก้ว
 • #ศาลาอ่างแก้ว
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8067258, 98.9530303   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ปีพุทธศักราช 2515 เมื่อการสร้างศาลาอ่างแก้วแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงได้ย้ายสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
  ปริญญาบัตรมายังศาลาอ่างแก้ว ดังนั้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 6–30 (พ.ศ. 2515–2539) จึงจัด ณ ศาลาอ่างแก้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่ควรบันทึกไว้คือ ในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2534) เป็นปีฉลอง 25 ปีแห่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทำเหรียญที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 25 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเหรียญทองคำหนัก 25 บาท จำนวน
  1 เหรียญ เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา-บัตร ครั้งที่ 25 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปีพุทธศักราช 2540 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับ
  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31
  (พ.ศ. 2540) จึงเป็นปีที่เริ่มใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร


   อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ควรบันทึกไว้คือ ปีพุทธศักราช 2539 ตรงกับมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นเอนกประการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดสร้างวัตถุมงคลและพระพุทธรูปบูชา โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงพระกรุณาประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธพิงคนครา ภิมงคล” เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้น้อมเกล้าฯถวายพระพุทธพิงคนคราภิมงคล (จำลอง) แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ที่มา library.cmu.ac.th


กิจกรรม