คณะสื่อสารมวลชน
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-942-703
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.masscomm.cmu.ac.th...
 • คณะสื่อสารมวลชน
 • #คณะสื่อสารมวลชน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8013768, 98.9475883   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2507 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือและในส่วนภูมิภาคพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนภาควิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ในขณะนั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างครบถ้วนได้แก่ด้านการการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี พุทธศักราช 2548ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ก้าวอย่างมั่นใจสู่ความเป็นคณะการสื่อสารมวลชน คณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พฤษภาคม 2547 ภาควิชาการสื่อสารมวลชนได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น คณะการสื่อสารมวลชน คณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์สดศรีเผ่าอินจันทร์ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ปัจจุบัน คณะการสื่อสารมวลชน เปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาตรบัณฑิต โดยแบ่งเป็น 5 แขนงวิชาได้แก่

  •   แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  • แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  • แขนงวิชาสื่อสารการแสดง
  • แขนงวิชาสื่อใหม่


   นอกจากการเปิดสอนตามหลักสูตรปริญาญาตรีทั้ง 5 แขนงวิชาดังกล่าวแล้ว คณะการสื่อสารมวลชนยังมีโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขา COMMUNICATION STUDIES และมีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารสุขภาพสาขาสื่อสารการตลาด สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

   คณะการสื่อสารมวลชน คณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภาระกิจอย่างสอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำพาองค์กรทางวิชาการแห่งนี้ไปสู่ฝั่งฝันแห่งความเป็นสากลภายใต้คำมั่นแห่งวิสัยทัศน์ของคณะฯที่กำหนดไว้ว่าคณะการสื่อสารมวลชน เป็นสถาบันแห่งความรู้และการวิจัยด้านการสื่อสารมวลชนระดับนานาชาติ

  ที่มา masscomm.cmu.ac.th


กิจกรรม