อาคารเรียนรวม ราชนครินทร์

053-945-222

หน่วยงานอาคารชั้นโทรศัพท์/สายต่อ
คณะแพทยศาสตร์ชั้น 8โทร.6144
สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ชั้น 7โทร.5212
สำนักงานงานบริหารทั่วไปชั้น 1โทร.5222, 5134
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1โทร.5222, 5134
ประสานงาน กทมสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาชั้น 11 

โทร.02-245-9549

กิจกรรมในเชียงใหม่