สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-943-811 ,053-943-827 ,053-943-828
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://itsc.cmu.ac.th/...
 • สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC
 • #เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8035653, 98.9529911   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 นั้น นับเป็นโอกาสในการรวมหน่วยงานเดิมสององค์กร คือ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา


  วิสัยทัศน์
  เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล


  เป้าหมาย
  เป็นศูนย์กลางการให้บริการหลักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน


  พันธกิจ

  จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


  ที่มา itsc.cmu.ac.th


กิจกรรม