สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใม่ UNISERV
 • 239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-942881-4 ,081-8826411
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.uniserv.cmu.ac.th/...
 • สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใม่ UNISERV
 • #สำนักงานมช #สำนักงานวิชาการ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7939495, 98.9671294   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : UNISERV CMU)

  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการนำทรัพยากรด้านกำลังคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของแต่ละคณะ สถาบัน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ โดยสำนักบริการวิชาการมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ ระหว่าง นักวิชาการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ผลักดันและ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมบริการวิชาการ กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน2549 สำนักบริการวิชาการได้หลอมรวมองค์กร กับสถานบริการวิชาการนานาชาติ (InternationalCenter) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทุกด้านและการบริหารงาน ของสำนักบริการวิชาการมีคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักบริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้นำองค์กรบริหารจัดการให้สำนักบริการวิชาการ ดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยได้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกเป็นส่วนงานวิชาการ ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบประสาทปริญญา และให้ส่วนงานอื่นมีสำนักบริการวิชาการซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ คณะ มีคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและ มีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการป็นผู้นำองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ในการบริหารจัดการให้สำนักบริการวิชาการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  ที่มา uniserv.cmu.ac.th
กิจกรรม